Sản phẩm
Chậu rửa
VTL2 + VI1T

Tên sản phẩm:Chậu (VTL2), chân chậu(VI1T)
Màu sắc:Trắng

- Chậu treo tường (VTL2), chân chậu dài (VI1T)

Bản vẽ kỹ thuật