Sản phẩm
Tiểu nam & tiểu nữ
VB3

Tên sản phẩm: Tiểu nữ
Màu sắc: Trắng

Bản vẽ kỹ thuật