Ban lãnh đạo

Thành viên hội đồng quản trị: 05 người
1. Ông Nguyễn Văn Lý – Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty. Sinh năm 1973
Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế.
 
2. Ông Nguyễn Thế Anh – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty. Sinh năm 1975
Trình độ học vấn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh quốc tế.
 
3. Ông Lê Anh Tuấn – Thành viên HĐQT. Sinh năm: 1974.
Trình độ  học vấn: Kỹ sư công nghệ Silicat
 
4. Ông Trần Huy Vĩnh – Thành viên HĐQT. Sinh năm: 1967.
Trình độ học vấn: 
 
5. Ông Đinh Quang Huy – Thành viên HĐQT. Sinh năm 1943.
Trình độ học vấn: Kỹ sư hóa Silicat
 

Ban lãnh đạo Công ty
1. Ông Nguyễn Thế Anh – Tổng giám đốc Công ty - sinh năm: 1975
Trình độ học vấn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh quốc tế
 
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Kế toán trưởng Công ty - sinh năm: 1972
Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế