Ban lãnh đạo

Hội đồng quản trị: 06 người

1. Ông Nguyễn Minh Khoa – Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty – Sinh năm: 1971
Trình độ học vấn: Kỹ sư hóa Silicat

2. Ông Khuất Quang Thức – Thành viên HĐQT, Quyền Tổng giám đốc Công ty  – Sinh năm: 1974
Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế

3. Ông Nguyễn Mạnh Hiếu – Thành viên HĐQT – Sinh năm: 1978

Trình độ học vấn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh

4. Ông Lê Anh Tuấn – Thành viên HĐQT – Sinh năm: 1974
Trình độ học vấn: Kĩ sư công nghệ silicat

5. Ông Đinh Quang Huy – Thành viên HĐQT – Sinh năm: 1943
Trình độ học vấn: Kĩ sư hóa Silicat

6. Ông Nguyễn Đình Khánh – Thành viên HĐQT – Sinh năm: 1981
Trình độ học vấn: Cử nhân hóa

Ban Lãnh đạo Công ty:

1. Ông Khuất Quang Thức – Thành viên HĐQT, Quyền Tổng giám đốc Công ty  – Sinh năm: 1974
Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế

2. Ông Nguyễn Đình Khánh – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty – Sinh năm: 1981
Trình độ học vấn: Cử nhân hóa

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Kế toán trưởng Công ty – Sinh năm: 1972
Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế