Ban lãnh đạo

Thành viên hội đồng quản trị: 05 người

1. Ông Nguyễn Thế Anh – Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty – Sinh năm: 1975
Trình độ học vấn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh quốc tế

2. Ông Trần Nguyên Quang – Thành viên HĐQT, Quyền Tổng giám đốc Công ty – Sinh năm: 1962
Trình độ học vấn: Kĩ sư hóa silicat

3. Ông Lê Anh Tuấn – Thành viên HĐQT – Sinh năm: 1974
Trình độ học vấn: kĩ sư công nghệ silicat

4. Ông Trần Huy Vĩnh – Thành viên HĐQT – Sinh năm: 1967
Trình độ học vấn:

5. Ông Đinh Quang Huy – Thành viên HĐQT – Sinh năm:1943
Trình độ học vấn: Kĩ sư hóa Silicat

 

Ban Lãnh đạo Công ty
1. Ông Trần Nguyên Quang – Quyền Tổng giám đốc Công ty – Sinh năm: 1962
Trình độ học vấn: Kĩ sư hóa silicat

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Kế toán trưởng  Công ty – Sinh năm: 1972
Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế